+31(0)6 168 93 980 [email protected]

Privacy statement

Privacy statement Kinderdagverblijf de Beestenboel 

Wet- en regelgeving. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) is op 25 mei 2016 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. 

Lidstaten van de Europese Unie hebben twee jaar de tijd om landelijk geldende privacystatements te vervangen door de AVG. 

Ook in Nederland wordt vanaf mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Kinderdagverblijf de Beestenboel volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). 

De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar zijn. 

Welke informatie verzamelt kinderdagverblijf de Beestenboel. 

De informatie die kinderdagverblijf de Beestenboel verzamelt hebben betrekking op persoonsgegevens en informatie met betrekking tot de zorg en ontwikkeling van het kind. 

Persoonsgegevens. 

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website of op de groep een kindplaats aanvraagt in één van onze locaties, vragen wij u om persoonsgegevens. 

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om: 

– Uw aanvraag af te handelen. 

– Een contract voor plaatsing met u af te sluiten. 

– U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren. 

– Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt, waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de belastingdienst en voor het opsporen van ( toeslag) fraude ( hierbij kan gedacht worden aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD) 

– Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is om aan verplichte informatie voorkomend uit wettelijke bepalingen te kunnen voldoen ( denk aan de belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen). 

Informatie met betrekking tot de zorg en ontwikkeling van het kind. 

Als uw kind bij ons geplaatst is, volgen wij de ontwikkeling van uw kind middels het kindvolgsysteem KIJK. Dit conform de wetgeving (IKK) die eist dat kinderopvangorganisaties het kind volgen en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling en gegevens over zijn of haar ontwikkeling vastlegt middels een kindvolgsysteem. 

Informatie over het kind en zijn of haar thuissituatie blijft binnen het kinderdagverblijf en mag alleen worden uitgewisseld tussen medewerkers onderling als dat in het belang is van het kind. Dat wil zeggen wanneer we die informatie nodig hebben voor zorg en ontwikkeling van het kind. 

Ouders / verzorgers van het kind hebben te allen tijde het recht om de kindgegevens uit het dossier in te zien. Verslaglegging omtrent het kind in het dossier wordt in beginsel alleen intern gebruikt. 

Drie maanden nadat het kind de opvang heeft verlaten worden alle kindgegevens op de vestiging vernietigd. In geval er sprake is van behoefte aan een externe overdracht van gegevens uit het 

kinddossier, zoals naar ketenpartners ( denk aan bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedie, fysiotherapie) of de basisschool, dan geschiedt dit uitsluitend met toestemming van ouders door middel van een handtekening. 

Filmen en fotograferen. 

Het vastleggen van momenten van de dagelijkse kinderopvang in de groepen zijn waardevolle herinneringen voor een kind en voor de ouders/verzorgers. 

De rechten ten aanzien van de privacy van het kind dienen wel gewaarborgd te worden. 

Dit betekent dat: 

– Elke ouder/verzorger toestemming dient te geven middels het formulier ‘toestemming film en fotografie’ om het kind te filmen dan wel te fotograferen. Ouders dienen dit formulier te tekenen. 

– Elke ouder/verzorger op de hoogte wordt gesteld dat er in de groepen door de (pedagogisch medewerkers ) wordt gefilmd en /of gefotografeerd. 

– Ouders / verzorgers vooraf in kennis worden gesteld wanneer anderen (media) opnames willen maken. Denk hierbij aan: 

*Het verslaan van een nieuwsitem door de pers; 

*Het maken van groepsfoto’s of individuele foto’s door een beroepsfotograaf 

Facebook. 

Kinderdagverblijf de Beestenboel heeft een eigen besloten facebookpagina. De items die kinderdagverblijf de Beestenboel plaatst op deze facebookpagina zijn alleen te zien en te lezen door ouders en grootouders wiens (klein)kind bij het kinderdagverblijf de Beestenboel is geplaatst. 

Indien het kind de opvang heeft verlaten wordt na drie maanden aan de ouders/verzorgers van het kind de toegang aan de facebookpagina van de Beestenboel ontzegd. 

Voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de besloten facebookpagina van kinderdagverblijf de Beestenboel wordt altijd toestemming gevraagd van ouders / verzorgers. 

Beveiliging. 

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s ( NIO-kids en KIJK) adequaat beveiligd. 

De informatie houden wij nauwkeurig, actueel en compleet en we zorgen ervoor dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is ( denk hierbij wederom aan de belastingdienst, gemeente, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen). 

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. 

Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. 

U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. 

U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. 

U heeft recht op het wissen van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke verplichten bij ons ligt de gegevens te behouden. 

Autoriteit Persoonsgegevens en datalekken. 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. 

Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek is geconstateerd. En ook zal de datalek worden gemeld aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). 

Indien kinderdagverblijf de Beestenboel een datalek constateert, zal kinderdagverblijf de Beestenboel dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken. 

Vragen en klachten. 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. 

Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons altijd uw vraag stellen. U kunt uw vraag mondeling stellen, maar u kunt uw vraag ook altijd stellen via [email protected] 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht altijd melden. Dat kan mondeling, maar u kunt uw klacht ook altijd melden via [email protected]